Resting heart rate is associated with metabolic syndrome and predicted 10-year risk of cardiovascular disease: a cross-sectional study.

Wu, Xueyan; Du, Rui; Hu, Chunyan; Cheng, Di; Ma, Lina; Li, Mian; Xu, Yu; Xu, Min; Chen, Yuhong; Li, Donghui; Bi, Yufang; Wang, Weiqing; Ning, Guang; Lu, Jieli.
J Diabetes; 2019 Apr 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30941862