Cryptochrome-mediated hypocotyl phototropism was regulated antagonistically by gibberellic acid and sucrose in Arabidopsis.

Zhao, Qing-Ping; Zhu, Jin-Dong; Li, Nan-Nan; Wang, Xiao-Nan; Zhao, Xiang; Zhang, Xiao.
J Integr Plant Biol; 2019 Apr 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30941890