Production of monoclonal antibodies for measuring Avastin and its biosimilar by Sandwich ELISA.

Li, Maohua; An, Wenqi; Wang, Lan; Zhang, Feng; Li, Jianli; Zhang, Yongchao; Li, Yingzi; Li, Hongzhen; Ren, Wenlin; Zhao, Rongqing; Xia, Chenxi; Sun, Le.
J Immunol Methods; 469: 42-46, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30943379