[Electroacupuncture at "Zusanli" (ST36) and "Chize" (LU5) of mother rats exposed to nicotine during pregnancy and lactation has a protective effect on development of lung function and morphology in neonatal rats].

Ge, Yun-Peng; Ji, Bo; Zhao, Guo-Zhen; Liu, Yi-Tian; Su, Hang; Dai, Jian; Lu, Ya-Wen; Wang, Dan; Sakurai, Reiko; Rehan, Virender Kumar; Yan, Ming-Na; Sun, Xiao-Min; Bai, Hong-Xin; Guo, Meng-Wei; Ren, Xiao-Xuan.
Zhen Ci Yan Jiu; 44(2): 85-9, 2019 02 25.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30945482