Developing a Strontium-Releasing Graphene Oxide-/Collagen-Based Organic-Inorganic Nanobiocomposite for Large Bone Defect Regeneration via MAPK Signaling Pathway.

Chen, Yahong; Zheng, Zhiwei; Zhou, Renpeng; Zhang, Huizhong; Chen, Chuhsin; Xiong, Zhezhen; Liu, Kai; Wang, Xiansong.
ACS Appl Mater Interfaces; 11(17): 15986-15997, 2019 May 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30945836

Não foram localizados documentos relacionados