Enantiomeric Polyketides from the Starfish-Derived Symbiotic Fungus Penicillium sp. GGF16-1-2.

Wei, Xia; Feng, Chan; Li, Xiao-Hui; Mao, Xing-Xin; Luo, Hai-Bin; Zhang, Dong-Mei; Rong, Li; Xie, Zhen-Yu; Yu, Xin; Li, Jie; Ye, Wen-Cai; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Cui-Xian.
Chem Biodivers; 2019 Apr 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30946516