<i>Helicobacter pylori</i>-induced matrix metallopeptidase-10 promotes gastric bacterial colonization and gastritis.

Lv, Yi-Pin; Cheng, Ping; Zhang, Jin-Yu; Mao, Fang-Yuan; Teng, Yong-Sheng; Liu, Yu-Gang; Kong, Hui; Wu, Xiao-Long; Hao, Chuan-Jie; Han, Bin; Ma, Qiang; Yang, Shi-Ming; Chen, Weisan; Peng, Liu-Sheng; Wang, Ting-Ting; Zou, Quan-Ming; Zhuang, Yuan.
Sci Adv; 5(4): eaau6547, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30949574

Não foram localizados documentos relacionados