Facile Synthesis of Carbon Dots@2D MoS<sub>2</sub> Heterostructure with Enhanced Photocatalytic Properties.

Li, Ning; Liu, Zhengtang; Liu, Ming; Xue, Chaorui; Chang, Qing; Wang, Huiqi; Li, Ying; Song, Zhenchao; Hu, Shengliang.
Inorg Chem; 58(9): 5746-5752, 2019 May 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30950600

Não foram localizados documentos relacionados