Top-Down Strategy of Implantable Biosensor Using Adaptable, Porous Hollow Fibrous Membrane.

Zhou, Jin; Ma, Zhen; Hong, Xiao; Wu, Hui-Min; Ma, Shu-Yan; Li, Yang; Chen, Da-Jing; Yu, Hai-Yin; Huang, Xiao-Jun.
ACS Sens; 4(4): 931-937, 2019 Apr 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30950605