Genuine 12-Qubit Entanglement on a Superconducting Quantum Processor.

Gong, Ming; Chen, Ming-Cheng; Zheng, Yarui; Wang, Shiyu; Zha, Chen; Deng, Hui; Yan, Zhiguang; Rong, Hao; Wu, Yulin; Li, Shaowei; Chen, Fusheng; Zhao, Youwei; Liang, Futian; Lin, Jin; Xu, Yu; Guo, Cheng; Sun, Lihua; Castellano, Anthony D; Wang, Haohua; Peng, Chengzhi; Lu, Chao-Yang; Zhu, Xiaobo; Pan, Jian-Wei.
Phys Rev Lett; 122(11): 110501, 2019 Mar 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30951346

Não foram localizados documentos relacionados