The immunoregulatory effects of CD8 T-cell-derived perforin on diet-induced nonalcoholic steatohepatitis.

Wang, Tianqi; Sun, Guangyong; Wang, Yaning; Li, Shuxiang; Zhao, Xinyan; Zhang, Chunpan; Jin, Hua; Tian, Dan; Liu, Kai; Shi, Wen; Tian, Yue; Zhang, Dong.
FASEB J; : fj201802534RR, 2019 Apr 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30951375