4-Methylcoumarin-[5,6-g]-hesperetin attenuates inflammatory responses in alcoholic hepatitis through PPAR-γ activation.

Meng, Hong-Wu; You, Hong-Mei; Yang, Yang; Zhang, Yi-Long; Meng, Xiao-Ming; Ma, Tao-Tao; Huang, Cheng; Li, Jun.
Toxicology; 421: 9-21, 2019 Jun 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30951781