Corrigendum to 'Interferon-α is effective for treatment of minimal residual disease in patients with acute leukemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: results of a registry study' [Biology of Blood and Marrow Transplantation 23/8 (2017) 1303-1310].

Mo, Xiao-Dong; Zhang, Xiao-Hui; Xu, Lan-Ping; Wang, Yu; Yan, Chen-Hua; Chen, Huan; Chen, Yu-Hong; Han, Wei; Wang, Feng-Rong; Wang, Jing-Zhi; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun.
Biol Blood Marrow Transplant; 2019 Apr 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30953638