Homoharringtonine Combined with the Heat Shock Protein 90 Inhibitor IPI504 in the Treatment of FLT3-ITD Acute Myeloid Leukemia.

Wu, Zhaoxing; Zhuang, Haifeng; Yu, Qingfeng; Zhang, Xuzhao; Jiang, Xudong; Lu, Xiaoya; Xu, Ying; Yang, Linlin; Wu, Bowen; Ma, An; Zhang, Lei; Xiao, Xibin; Liang, Yun; Gao, Ruilan; Shen, Jianping; Xu, Rongzhen.
Transl Oncol; 12(6): 801-809, 2019 Apr 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30953928

Não foram localizados documentos relacionados