Corrigendum to 'Interferon α: A potentially effective treatment for minimal residual disease in acute leukemia/myelodysplastic syndrome after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation' [Biology of Blood and Marrow Transplantation 21/11 (2015) 1939-1947].

Mo, Xiao-Dong; Zhang, Xiao-Hui; Xu, Lan-Ping; Wang, Yu; Yan, Chen-Hua; Chen, Huan; Chen, Yu-Hong; Han, Wei; Wang, Feng-Rong; Wang, Jing-Zhi; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun.
Biol Blood Marrow Transplant; 2019 Apr 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30954498

Não foram localizados documentos relacionados