Cablinosides A and B, Two Glycosidic Phenylacetic Acid Derivatives from the Leaves of Pogostemon cablin.

Huang, Xiao-Jun; Li, Ping; Yin, Zhi-Qi; Lu, Jin-Jian; Lin, Li-Gen; Wang, Ying; Ye, Wen-Cai; Zhang, Qing-Wen.
Chem Biodivers; 16(5): e1900137, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30957408