Antithrombotic Effect of shRNA Target F12 Mediated by Adeno-Associated Virus.

Li, Fanfan; Yang, Xiao; Liu, Jie; Shu, Kuangyi; Shen, Chenfang; Chen, Tao; Yang, Wei; Li, Shanshan; Wang, Xiaoou; Jiang, Minghua.
Mol Ther Nucleic Acids; 16: 295-301, 2019 Mar 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30959404

Não foram localizados documentos relacionados