Comparative analysis of sequencing technologies for single-cell transcriptomics.

Natarajan, Kedar Nath; Miao, Zhichao; Jiang, Miaomiao; Huang, Xiaoyun; Zhou, Hongpo; Xie, Jiarui; Wang, Chunqing; Qin, Shishang; Zhao, Zhikun; Wu, Liang; Yang, Naibo; Li, Bo; Hou, Yong; Liu, Shiping; Teichmann, Sarah A.
Genome Biol; 20(1): 70, 2019 04 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30961669