Value of Texture Analysis of Intravoxel Incoherent Motion Parameters in Differential Diagnosis of Pancreatic Neuroendocrine Tumor and Pancreatic Adenocarcinoma.

Wang, Ying-Wei; Zhang, Xing-Hua; Wang, Bo-Tao; Wang, Ye; Liu, Meng-Qi; Wang, Hai-Yi; Ye, Hui-Yi; Chen, Zhi-Ye.
Chin Med Sci J; 34(1): 1-9, 2019 Mar 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30961774

Não foram localizados documentos relacionados