Using a Novel Student-centered Teaching Method to Improve Pharmacy Student Learning.

Meng, Xin; Yang, Lianrong; Sun, Hui; Du, Xiaowei; Yang, Bingyou; Guo, Hongwei.
Am J Pharm Educ; 83(2): 6505, 2019 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30962633