Decellularized human liver scaffold-based three-dimensional culture system facilitate hepatitis B virus infection.

Zhang, ZhenZhen; Xu, HongMei; Mazza, Giuseppe; Zhang, MingMan; Frenguelli, Luca; Liu, QuanBo; Al-Akkad, Walid; Ren, JiHua; Zhao, RuiQiu; Ren, Fang; Chen, Xin; Huang, AiLong; Chen, Juan.
J Biomed Mater Res A; 107(8): 1744-1753, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30963688