Chronic hepatitis B virus infection and total and cause-specific mortality: a prospective cohort study of 0.5 million people.

Si, Jiahui; Yu, Canqing; Guo, Yu; Bian, Zheng; Meng, Ruogu; Yang, Ling; Chen, Yiping; Jin, Jianrong; Liu, Jingchao; Guo, Ziyan; Chen, Junshi; Chen, Zhengming; Lv, Jun; Li, Liming.
BMJ Open; 9(4): e027696, 2019 Apr 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30967410