Hydrophilic/Hydrophobic Interphase-Mediated Bubble-like Stretchable Janus Ultrathin Films toward Self-Adaptive and Pneumatic Multifunctional Electronics.

Xiao, Peng; Liang, Yun; He, Jiang; Zhang, Lei; Wang, Shuai; Gu, Jincui; Zhang, Jiawei; Huang, Youju; Kuo, Shiao-Wei; Chen, Tao.
ACS Nano; 13(4): 4368-4378, 2019 Apr 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30969103

Não foram localizados documentos relacionados