Visfatin is involved in the cisplatin resistance of osteosarcoma cells via upregulation of Snail and Zeb1.

Wang, Dexing; Qian, Guowei; Wang, Jin; Wang, Tian; Zhang, Lian; Yang, Ping; Lin, Feng.
Cancer Biol Ther; : 1-8, 2019 Apr 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30975015