Comparative genomic analysis of Bacillus paralicheniformis MDJK30 with its closely related species reveals an evolutionary relationship between B. paralicheniformis and B. licheniformis.

Du, Yuhui; Ma, Jinjin; Yin, Zhiqiu; Liu, Kai; Yao, Gan; Xu, Wenfeng; Fan, Lingchao; Du, Binghai; Ding, Yanqin; Wang, Chengqiang.
BMC Genomics; 20(1): 283, 2019 Apr 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30975079