A sample processing method for immunoassay of whole blood tacrolimus.

Wu, Feng-Bo; Yang, Yun-Yun; Wang, Xue-Bin; Wang, Zhuo; Zhang, Wen-Wen; Liu, Zheng-Yue; Qian, Yun-Qi.
Anal Biochem; 576: 13-19, 2019 Jul 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30978317