Microarray profiling of lung long non-coding RNAs and mRNAs in lipopolysaccharide-induced acute lung injury mouse model.

Wang, Juan; Shen, Yong-Chun; Chen, Zhen-Ni; Yuan, Zhi-Cheng; Wang, Hao; Li, Da-Jiang; Liu, Kai; Wen, Fu-Qiang.
Biosci Rep; 39(4)2019 Apr 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30979832