The different effects of viral and bacterial mimics maternal stimuli on ethology of hens and reproduction of their offspring.

Liu, Lei; Wang, Di; Mi, Siyuan; Duan, Zhongyi; Yang, Shuang; Song, Jiuzhou; Xu, Guiyun; Yang, Ning; Yu, Ying.
Poult Sci; 2019 Apr 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30982890

Não foram localizados documentos relacionados