ALBI/ST ratio versus FIB-4 and APRI as a predictor of posthepatectomy liver failure in hepatocellular carcinoma patients.

Zhang, Ze-Qun; Yang, Bo; Zou, Heng; Xiong, Li; Miao, Xiong-Ying; Wen, Yu; Zhou, Jiang-Jiao.
Medicine (Baltimore); 98(15): e15168, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30985698