Carboxymethylcellulose/pectin inhibiting structural folding of rice proteins via trinary structural interplays.

Yang, Yuan; Wang, Ren; Feng, Wei; Zhou, Xing; Chen, Zhengxing; Wang, Tao.
Int J Biol Macromol; 133: 93-100, 2019 Jul 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30986454