Fabrication of novel magnetic MnFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>/bio-char composite and heterogeneous photo-Fenton degradation of tetracycline in near neutral pH.

Lai, Cui; Huang, Fanglong; Zeng, Guangming; Huang, Danlian; Qin, Lei; Cheng, Min; Zhang, Chen; Li, Bisheng; Yi, Huan; Liu, Shiyu; Li, Ling; Chen, Liang.
Chemosphere; 224: 910-921, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30986897