Associations between superoxide dismutase, malondialdehyde and all-cause mortality in older adults: a community-based cohort study.

Mao, Chen; Yuan, Jin-Qiu; Lv, Yue-Bin; Gao, Xiang; Yin, Zhao-Xue; Kraus, Virginia Byers; Luo, Jie-Si; Chei, Choy-Lye; Matchar, David Bruce; Zeng, Yi; Shi, Xiao-Ming.
BMC Geriatr; 19(1): 104, 2019 Apr 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30987591

Não foram localizados documentos relacionados