Morphological Measurement of Supracondylar Femur Based on Digital Technology in Chinese Han Population.

Wang, Lei; Tian, Dong-Mu; Liu, Xin; Zhang, Jian-Feng; Zhao, Li-Ming; He, Xin; Hu, Yong-Cheng.
Orthop Surg; 11(2): 294-303, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30989820

Não foram localizados documentos relacionados