[Identification of Chrysanthemum indicum in different geographical populations and Ch. morifolium based on DNA barcodes of psbA-trnH,matK and trnL].

Chen, Fu-Rong; Wang, Tao; Guo, Qiao-Sheng; Zhu, Zai-Biao; Yang, Feng; Zou, Qin-Jun; Zhang, Ya-Jing.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 44(4): 660-665, 2019 Feb.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-30989877