[Diversity and difference of endophytes in Dendrobium huoshanense with different growth years].

Chen, Shao-Tong; Dai, Jun; Jiang, Xue-Ping; Song, Xiang-Wen; Chen, Cun-Wu; Chen, Nai-Fu; Guo, Lan-Ping; Han, Bang-Xing.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 44(6): 1145-1150, 2019 Mar.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-30989976