Tripterygium agents for the treatment of atopic eczema: A Bayesian analysis of randomized controlled trials.

Liu, Liu; Luo, Ying; Zhou, Mi; Lu, Yi; Xing, Meng; Ru, Yi; Sun, Xiaoying; Chen, Xi; Li, Su; Hong, Seokgyeong; Wang, Shoumei; Li, Fulun; Li, Bin; Li, Xin.
Phytomedicine; 59: 152914, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30991183