[Clinical Characteristics of Patients with Ph Mixed Phenotype Acute Leukemia].

Jia, Yan-Nan; Li, Yan; Gong, Xiao-Yuan; Liu, Kai-Qi; Ye, Lei; Wang, Hui-Jun; Li, Qing-Hua; Li, Cheng-Wen; Wang, Ying; Wang, Jian-Xiang; Mi, Ying-Chang.
Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi; 27(2): 354-359, 2019 Apr.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-30998137