Hierarchical zinc oxide/reduced graphene oxide composite: Preparation route, mechanism study and lithium ion storage.

Tan, Qingke; Kong, Zhen; Guan, Xianggang; Zhang, Lian Ying; Jiao, Zhengbo; Chen, Hai Chao; Wu, Guanglei; Xu, Binghui.
J Colloid Interface Sci; 548: 233-243, 2019 Jul 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31004956

Não foram localizados documentos relacionados