Using biparametric MRI radiomics signature to differentiate between benign and malignant prostate lesions.

Xu, Min; Fang, Mengjie; Zou, Jian; Yang, Shudong; Yu, Dongdong; Zhong, Lianzhen; Hu, Chaoen; Zang, Yali; Dong, Di; Tian, Jie; Fang, Xiangming.
Eur J Radiol; 114: 38-44, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31005174

Não foram localizados documentos relacionados