Sorafenib Therapy Is Associated with Improved Outcomes for FMS-like Tyrosine Kinase 3 Internal Tandem Duplication Acute Myeloid Leukemia Relapsing after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation.

Xuan, Li; Wang, Yu; Chen, Jia; Jiang, Erlie; Gao, Li; Wu, Bingyi; Deng, Lan; Liang, Xinquan; Huang, Fen; Fan, Zhiping; Tang, Xiaowen; Sun, Jing; Zhang, Xi; Han, Mingzhe; Wu, Depei; Huang, Xiaojun; Liu, Qifa.
Biol Blood Marrow Transplant; 2019 Apr 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31009704

Não foram localizados documentos relacionados