Photodynamic Therapy for Genital Warts Causes Activation of Local Immunity.

Xie, Fang; Yu, Haisheng S; Wang, Rui; Wang, Dong; Li, Yanming M; Wen, Haiying Y; Du, Jiangbo B; Ba, Wei; Meng, Xianfu F; Yang, Jie; Lin, Biwen W; Li, Hengjin J; Li, Chengxin X; Zhang, Liguo G; Fang, Xiangdong D; Zhao, Hua.
J Cutan Med Surg; : 1203475419838548, 2019 Apr 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31010295