Effect of local treatment for metastasis and its sequence with chemotherapy on prognosis of post-treatment metastatic nasopharyngeal carcinoma patients.

Liang, Yu-Jing; Sun, Xue-Song; Yang, Zhen-Chong; Tang, Qing-Nan; Guo, Shan-Shan; Liu, Li-Ting; Xie, Hao-Jun; Liu, Sai-Lan; Yan, Jin-Jie; Li, Xiao-Yun; Chen, Qiu-Yan; Mai, Hai-Qiang.
Oral Oncol; 92: 40-45, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31010621