Ultraflexible Transparent Bio-Based Polymer Conductive Films Based on Ag Nanowires.

Xu, Wei; Zhong, Lu; Xu, Feng; Song, Weijie; Wang, Jinggang; Zhu, Jin; Chou, ShuLei.
Small; 15(21): e1805094, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31012239

Não foram localizados documentos relacionados