Prophylactic oral NAC reduced poor hematopoietic reconstitution by improving endothelial cells after haploidentical transplantation.

Kong, Yuan; Wang, Yu; Zhang, Yuan-Yuan; Shi, Min-Min; Mo, Xiao-Dong; Sun, Yu-Qian; Chang, Ying-Jun; Xu, Lan-Ping; Zhang, Xiao-Hui; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun.
Blood Adv; 3(8): 1303-1317, 2019 Apr 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31015207

Não foram localizados documentos relacionados