Establish an environmentally sustainable Giant Panda National Park in the Qinling Mountains.

Zhao, Yan; Chen, Yi-Ping; Ellison, Aaron M; Liu, Wan-Gang; Chen, Dong.
Sci Total Environ; 668: 979-987, 2019 Jun 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31018476