Association between Duration of Exercise (MET Hours per Week) and the Risk of Decreased eGFR: A Cross-Sectional Study Based on a Large Chinese Population.

Wang, Jie; Li, Yijun; Chen, Kang; Yan, Wenhua; Wang, Anping; Wang, Weiqing; Gao, Zhengnan; Tang, Xulei; Yan, Li; Wan, Qin; Luo, Zuojie; Qin, Guijun; Chen, Lulu; Mu, Yiming.
J Diabetes Res; 2019: 5874603, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31019977