Molecular cloning, characterization and functional analysis of GluCl from the oriental armyworm, Mythimna separata Walker.

Wang, Jin-da; Chen, Li-Fei; Lin, Dong-Jiang; Zhang, Jia-Song; Zhao, Ji-Han; Xiao, Da; Wang, Ran; Wang, Rong; Gao, San-Ji.
Pestic Biochem Physiol; 156: 56-62, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31027581