Diagnosis of soil contamination using microbiological indices: A review on heavy metal pollution.

Tang, Jiayi; Zhang, Jiachao; Ren, Liheng; Zhou, Yaoyu; Gao, Jun; Luo, Lin; Yang, Yuan; Peng, Qinghui; Huang, Hongli; Chen, Anwei.
J Environ Manage; 242: 121-130, 2019 Jul 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31028952