Short fluorocarbon chains containing hydrophobic nanofibrous membranes with improved hemocompatibility, anticoagulation and anti-fouling performance.

Wang, Ying; Liu, Yuqing; Liu, Menglong; Qian, Wei; Zhou, Daijun; Liu, Tengfei; Luo, Gaoxing; Xing, Malcolm.
Colloids Surf B Biointerfaces; 180: 49-57, 2019 Jan 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31028964

Não foram localizados documentos relacionados