UPLC-QTOF/MS-based metabolomics analysis of plasma reveals an effect of Xue-Fu-Zhu-Yu capsules on blood-stasis syndrome in CHD rats.

Zhao, Yuhang; Nie, Shanshan; Yi, Min; Wu, Ning; Wang, Wenbo; Zhang, Zheyu; Yao, Ye; Wang, Dongsheng.
J Ethnopharmacol; 241: 111908, 2019 Sep 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31029757

Não foram localizados documentos relacionados